Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 1 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 1 maart 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/03/01/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

 6. 6

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 7. 7

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 8. 8.a

  Artikel 15 lid 3 Gemeentewet schrijft dwingend voor dat de gemeenteraad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. In bijgaand voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een Gedragscode Integriteit voor raadsleden vast te stellen en een daarbij behorend Protocol Naleving Gedragscode Integriteit raadsleden, politieke ambtsdrager, ambtelijke organisatie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Gedragscode bestuurlijke integriteit raad
 9. 8.b

  De Gemeentewet schrijft dwingend voor dat de gemeenteraad voor de burgemeester en de wethouders een gedragscode Integriteit vaststelt. De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 10. 9

  Met dit voorstel wordt een nieuwe Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan de wens van de adviesraad om weer een adviesraad van het college te willen zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 11. 9.a

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  PvdA (4)
  tegen
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PVV (3), VVD (1)
 12. 10

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 21 september 2022. In deze uitspraak werd gesteld dat bepaalde aspecten van het bestemmingsplan Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven onvoldoende en onzorgvuldig zijn gemotiveerd. Met dit voorstel worden deze gebreken hersteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 13. 11

  In de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen dient een lid te worden herbenoemd. Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 14. 12

  Met dit voorstel om de ‘Subsidieverordening duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit Westerwolde 2023’ vast te stellen wordt voor inwoners duidelijkheid geschapen voor welke activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd. Voor de commissie die de aanvragen beoordeelt wordt een juridisch kader geformuleerd op basis waarvan zij ingediende projectplannen dient te beoordelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Subsidieverordening duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie subsidieverordening duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit (2023-20)
 15. 13

  Met het voorliggende voorstel wordt de geldende “Woonvisie Westerwolde 2019-2024” door middel van een addendum geactualiseerd en verlengd tot 2025. Met het te nemen besluit blijft een formeel kader bestaan om aan het woonbeleid uitvoering te kunnen geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Moties

  Titel
  Beloning werknemers van SW-bedrijven (2023-01)
 17. 15
  Sluiting