Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 28 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 28 juni 2023


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/06/28/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Toezeggingen

  Titel
  Documenten statushouders (T 2023-34)
  Natuurbranden (T 2023-33)
  Zorgen medewerkers COA Ter Apel (T 2023-35)
 5. 5

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel.

 6. 6

 7. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 8. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 9. 9

  Met de inwerkingtreding van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur per
  1 januari 2023 is het noodzakelijk om het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2023 en de Verordening op de raadscommissie Westerwolde 2023 op onderdelen te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Reglement van Orde voor vergaderingen raad en andere werkzaamheden van de raad en toelichting
  Verordening Raadscommissie Westerwolde 2023
 10. 10

  De raad wordt voorgesteld om de aanvraag om het bestemmingsplan ‘’Kolonel Blondeelweg 1, Vlagtwedde’’ vast te stellen af te wijzen aangezien het betreffende bouwplan niet aan gemeentelijk- en provinciaal beleid voldoet.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), PvdA (4)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Lijst Hemmen (1), PVV (2), VVD (1)
 11. 11

  Met het voorliggende voorstel wordt de huidige Verordening Starterslening gemeente Westerwolde aangepast waardoor we starters meer kans op de woningmarkt kunnen bieden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 12. 12

  Op 28 september 2022 heeft de raad de verordening op de rekenkamer Westerwolde 2022 vastgesteld. In diezelfde vergadering heeft de raad uit zijn midden een selectiecommissie voor de werving van leden van de rekenkamer benoemd bestaande uit de leden Wilt Meendering, Edith van der Horst en als reserve lid de heer Eize Hoomoedt. Dit voorstel is het eindpunt van de werving en selectie van de leden en mondt uit in een benoemingsbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 13. 13

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw van een winkel (supermarkt) en 20 woonappartementen aan het Molenplein 1 in Ter Apel. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De vergunning kan slechts worden afgegeven nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Uw raad wordt voorgesteld om deze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (5), PVV (2)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), VVD (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw winkel en 20 appartementen in Ter Apel (T 2023-36)
 14. 13.A

  Het mondelinge amendement luidt als volgt:
  Het beslispunt 2 “Indien er geen zienswijzen naar voren worden gebracht, de ontwerpverklaring aan te merken als definitieve verklaring” uit het besluit te halen. Daarnaast wordt vanuit het college de toezegging gedaan dat de verklaring van geen bedenkingen in de raad wordt besproken.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), PvdA (4), PVV (2)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Lijst Hemmen (1), VVD (1)
 15. 14

  Met het voorliggende voorstel wordt de geldende Woonvisie 2019-2024 geactualiseerd middels een addendum. Met dit addendum laten we de huidige woningbouwproductie en de bestaande woningvoorraad beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, de demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2)
  tegen
  VVD (1)
 16. 14.A

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  Groenlinks (1), PVV (2), VVD (1)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Lijst Hemmen (1), PvdA (4)
 17. 14.B

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  PVV (2), VVD (1)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4)
 18. 14.C

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  PVV (2), VVD (1)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4)
 19. 15

  De raad wordt voorgesteld maatregelen te nemen om het aantal objecten zonder extern bluswater of onbereikbaar voor de brandweer te verminderen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 20. 16.A

  In het bestuursverslag blikken we terug op de gestelde ambities voor 2022, de ontwikkelingen en de resultaten. Het bestuursverslag geeft een goed inzicht in het reilen en zeilen van het Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW). De jaarrekening geeft een goed beeld van de financiële resultaten en gezonde huishouding van het onderwijs. Er is daarom voor gekozen geen uitgebreide samenvatting in dit voorstel op te nemen, omdat dat het bestuursverslag en de jaarrekening afbreuk doet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 21. 16.B

  De aansturing van Openbaar Onderwijs Westerwolde wordt naar volle tevredenheid van de directies, het onderwijzend- en ondersteunend personeel, en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, uitgevoerd door de gemeente Westerwolde als integraal bestuur. Een scheiding tussen bestuur en intern toezicht dient echter nog nader uitgewerkt te worden. Door het instellen van een commissie Intern toezicht, het opstellen van een verordening hiervoor en uitvoering hieraan te geven wordt hieraan voldaan. De raad, het college of de burgemeester kan andere commissies instellen dan bedoeld in de artikelen 82, eerste lid, en 83, eerste lid, van de gemeentewet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs Westerwolde
 22. 17

  De 10 Groninger gemeenten maken gezamenlijk beleid, gericht op het duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de uitvoering van dit beleid speelt o.a. Veilig Thuis Groningen (VTG) een belangrijke rol. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en het bestuurlijk OOGO (hierna: DB PG&Z/bOOGO), komt nu met een verbetervoorstel. Dit betreft het aangaan van een centrumregeling voor de taken van VTG. Met de centrumregeling worden o.a. betere afspraken gemaakt over het subsidieverleningsproces, de verantwoording en de overlegstructuur. Voorgesteld wordt hiervoor geen zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 23. 18

 24. 18.A

  De gemeente Westerwolde werkt voor het Publiek Vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen maken we deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Er zijn drie vormen van Publiek Vervoer waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn: Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en de buurtbussen. De GR heeft een ontwerp-meerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2024-2027. Hierin staat welke acties GR Publiek Vervoer wil uitvoeren en hoe dit moet worden betaald. De GR Publiek Vervoer houdt zich aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet is in 2022 veranderd. Daarom is een voorstel gemaakt om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Verder worden de Jaarstukken 2022 en de Kaderbrief 2024 gedeeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 25. 18.B

  De gemeenschappelijke regeling (GR) Publieke Gezondheid & Zorg Groningen legt de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerpbegroting. De raad van Westerwolde wordt voorgesteld hiervan geen gebruik te maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 26. 18.C

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze tegen de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in te dienen. Er is geen aanleiding om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 27. 18.D

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afeer legt de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun eventuele zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2024. Voorgesteld wordt hiervan geen gebruik te maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 28. 18.E

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka legt de jaarstukken 2022, een gewijzigde begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun eventuele zienswijzen in te dienen tegen de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024. Voorgesteld hier geen gebruik van de maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 29. 19

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  VVD (1)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2)
 30. 20
  Sluiting