Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 27 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 27 september 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/09/27/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Toezeggingen

  Titel
  Wateroverlast bij hevige regenval aan de Harperlerweg in buurtschap Harpel (T 2023-47)
 5. 5

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel.

 6. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 7. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 8. 9

  Met het vaststellen van dit bestemmingsplan worden twee bouwmogelijkheden toegevoegd aan de Eikenlaan in Bellingwolde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 9. 10

  In de Kadernota 2024 hebben wij de thema’s uit het collegeprogramma door vertaald naar een nieuwe programma-indeling. Deze nieuwe programma-indeling sluit beter aan op de regionale en lokale ambities die de gemeente Westerwolde heeft voor de komende jaren. Vervolgens willen wij deze programma-indeling ook gaan hanteren voor de opvolgende financiële documenten binnen de planning & control cyclus (Begroting, Zomernota en Jaarrekening).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Nieuwe programma-indeling begroting
 10. 11

  Westerwolde ontvangt van het Rijk extra geld voor het isoleren en verduurzamen van woningen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het extra geld vooral in te zetten op woningeigenaren met lage inkomens en hoge energielasten. Deze mensen hebben extra hulp nodig omdat zij niet zelf kunnen investeren in het isoleren van hun woning.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3)
  tegen
  VVD (1)
 11. 12

  Voorgesteld wordt de ‘Beleidsnotitie verblijfsrecreatie gemeente Westerwolde’ vast te stellen. Deze beleidsnotitie creëert een gelijk speelveld tussen de recreatieondernemers en kan op termijn worden verwerkt in de omgevingsplannen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Beleidsnotitie verblijfsrecreatie Westerwolde
 12. 12.A

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PVV (3), VVD (1)
  tegen
  PvdA (4)
 13. 13

  Op woensdag 9 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen met een voorstel te komen om de verplichte fietspaden “Wedderveer-Blijham” en “Wedde-Vriescheloo” in 2023 op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht en doet een voorstel om de motie uit te voeren.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3)
  tegen
  VVD (1)
 14. 14
  Stichting Vesting Bourtange
 15. 14.a

  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken van Stichting Vesting Bourtange. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 165.000. De stichting doet geen beroep op een gemeentelijke bijdrage. De controlerend accountant heeft een getrouwheidsverklaring afgegeven bij de jaarrekening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (3), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 16. 14.b

  Voorgesteld wordt de begroting 2024 van Stichting Vesting Bourtange goed te keuren. De begroting sluit met een positief resultaat van € 3.000. De stichting doet geen beroep op een gemeentelijke bijdrage.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (3), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 17. 15

  Met het in dit voorstel voorgestelde besluit wordt gevolg gegeven aan het bepaalde in artikel 5 van de Verordening Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs Westerwolde namelijk het benoemen van drie leden. Met de benoeming van de leden kan de Commissie de in de verordening beschreven taken ter hand nemen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 18. 16

  Met het gevraagde voorbereidingskrediet worden planvorming, onderzoeken etc. bekostigd om te komen tot een verzamelbestemmingsplan voor 10 locaties geschikt voor 21 tot 24 woningen op gemeentelijke gronden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 19. 17

  Het college van burgemeester en wethouders geeft minimaal een keer per jaar via de Zomernota (tussentijdse rapportage) de raad een tussenstand van de begroting. De zomernota 2023 leidt tot een aantal aanpassingen van de begroting. De raad wordt gevraagd deze begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 20. 18

  Oud papier wordt door diverse verenigingen, kerkgemeenschappen en scholen in de gemeente Westerwolde ingezameld. Voor het inzamelen ontvangen de verenigingen een garantie vergoeding. Voorgesteld wordt om de garantie vergoeding te verhogen.


  Het aangenomen amendement (18 A) vervangt het besluit.

  Toezeggingen

  Titel
  Inzamelen oud papier door verenigingen (T-2023-48)
 21. 18.A

  Het aangenomen amendement vervangt het besluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)
 22. 19

  Om ervoor te zorgen dat het centrum in de toekomst aan blijft sluiten bij de behoeften en het centrum haar positie verbetert, gunt de gemeente zichzelf, de inwoners en gebruikers een ambitieus centrumplan in woord en beeld. Hiermee wordt een duidelijke koers geschetst en wordt er tegelijk met heldere en flexibele spelregels ruimte gegeven aan initiatieven vanuit de markt.


  Het mondelinge amendement waarbij 2 wijzigingen worden doorgevoerd in de centrumvisie is aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Centrumvisie en centrumplan Ter Apel
 23. 19.A

  Mondeling is het volgende amendement ingediend: Het in de centrumvisie geel gearceerde op de bladzijden 5 (“Belangrijk is ook om te noemen dat Ter Apel gebukt gaat onder de overlast gevende asielzoekers die verblijven in het asielzoekerscentrum. Hierdoor heeft het dorp de afgelopen jaren regionaal en landelijk een slecht imago opgebouwd.”) en 7 (“Imago Ter Apel en gevoel van onveiligheid door overlast gevende asielzoekers.”) wordt verwijderd.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), VVD (1)
  tegen
  PVV (3)
 24. 20

  De motie is ingetrokken.

  Toezeggingen

  Titel
  Veiligheidsprioriteiten (T 2023-49)
 25. 21
  Sluiting