Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 31 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 31 mei 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/05/31/


Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5
  Ontwikkelingen Ter Apel
 6. 6

 7. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 8. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 9. 9

  Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het definitieve besluit wordt niet eerder genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 10. 10

  Voordracht lid Raad van Toezicht (RvT) Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), VVD (1)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), PvdA (5), PVV (2)
 12. 11

  De in 2019 vastgestelde beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens is geëvalueerd en thans wordt voorgesteld een aangepast beleidskader voor zonne- en windenergie 2023 – 2027 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), PvdA (5)
  tegen
  Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Beleidskader zonne- en windenergie 2023-2027
 13. 12

  Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied uitbreiding zandwinplas Sellingerbeetse” wordt beoogd uitvoering te geven aan de met Kremer Zand BV gesloten overeenkomst om de klasseerinrichting te verplaatsen naar Bedrijventerrein Zuid Groningen en de bedrijfszekerheid van de zandwinning veilig te stellen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1)
 14. 13

  In verband met een aantal wetswijzigingen moet de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen worden aangepast. De raad heeft de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 15. 14

  De actualisatie begroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 inclusief financieel meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen(VRG) worden ter zienswijze aangeboden. Het voorstel wordt gedaan om geen zienswijze hierop in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 16. 15

 17. 16
  Sluiting