Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Financiële raad

woensdag 8 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 8 november 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/11/08/

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

  Het Controleprotocol 2023 geeft nadere aanwijzingen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de te hanteren verantwoordingsgrens en rapportagetoleranties voor de controle op de rechtmatigheid en de daarvoor geldende normstellingen. Ook wordt de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, materialiteit en de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren rapporteringstoleranties en verantwoordingsgrens voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Westerwolde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Controleprotocol 2023
 6. 6

  De accountant geeft vanaf het boekjaar 2023 geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid omdat het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. Daarom moet de controleverordening hierop worden aangepast. Deze controleverordening ingevolge artikel 213 van de Gemeentewet verplicht de gemeenteraad regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Daarmee geeft de gemeenteraad kaders voor de accountantscontrole. Door deze verandering worden nadere kaders gesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Controleverordening artikel 213 Gemeentewet
 7. 7

  Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College van Burgemeester en Wethouders gevoerde bestuur.
  Voorgesteld wordt de bestaande verordening te actualiseren op basis van de laatste wijzigingen uit de model VNG-verordening waarop die was gebaseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet)
 8. 8

  Voorgesteld wordt de Financiële Verordening aan te passen omdat vanaf boekjaar 2023 het College een rechtmatigheidsverantwoording op moet nemen in de jaarrekening. De accountant deed dat tot dusverre, maar beperkt zich nu tot een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening.
  Deze Financiële Verordening geeft richting aan het gehele rechtmatigheidsproces doordat de Raad de uitgangspunten voor het financiële beleid vaststelt en daarnaast de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De modelverordening van de VNG vormt de basis voor de actualisatie van deze verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet)
 9. 9

  Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting voor het volgende jaar en de drie opvolgende jaren (meerjarenbegroting) vast. Met dit voorstel wordt de ontwerpbegroting voor 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.


  Spreektijden:
  1e termijn: 7 minuten per fractie
  2e termijn: 3 minuten per fractie
  College: 21 minuten totaal

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Klanttevredenheidsonderzoek (T 2023-55)
 10. 10
  Sluiting