Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Westerwolde. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.


De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  • Kaderstellende rol: de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, bestemmingsplannen en het afvalbeleid. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over verordeningen
  • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Raadscommissie
Dit is een commissie met raadsleden en commissieleden die geen raadslid zijn. De raadscommissie geeft advies aan de gemeenteraad. De commissieleden zijn meestal specialisten voor een bepaald onderwerp. De voorzitter van de raadscommissie is een raadslid.


Raadsvergadering
In de raadsvergadering nemen de raadsleden de besluiten.

Wilt u bij een raadsvergadering of commissievergadering aanwezig zijn? U bent altijd welkom. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen meestal om 20.00 uur. Ze vinden meestal plaats op woensdagen. Voor elke vergadering vindt u de agenda, de stukken en het tijdstip online. Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Zie ook: https://westerwolde.ibabs.org/.

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat zij daarover een beslissing neemt. Daarom kent de gemeenteraad het spreekrecht. U kunt meepraten over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt in de commissievergadering inspreken. In het reglement van orde van de raadscommissie leest u meer over de regels bij commissievergaderingen: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1.


U wilt inspreken
Om in te spreken in een vergadering neemt u contact op met de griffie: (0599) 32 02 20 of griffie@westerwolde.nl. Doe dit uiterlijk de maandag voor een vergadering voor 12.00 uur.


Wordt een onderwerp direct ter besluitvorming besproken in de gemeenteraad? Dan heeft u als inwoner tijdens deze raadsvergadering óók het recht om in te spreken.

Heeft u een onderwerp dat u graag onder de aandacht wilt brengen van de raad? Dan kunt u een mail sturen naar griffie@westerwolde.nl. Of via de post naar:


Gemeente Westerwolde
Ter attentie van de Griffie
Postbus 14
9550 AA Sellingen


Wat gebeurt er met uw brief?

  • Uw brief of mail komt binnen bij de griffie, deze afdeling ondersteunt de gemeenteraad
  • De griffie plaatst de brief zonder persoonsgegevens op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering
  • De raad beslist wat er met uw brief gebeurt
  • Op de lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de raad zijn ontvangen. Deze lijst staat op de agenda van de raadsvergadering, die op de website te vinden is. De stukken zelf worden niet op de website gepubliceerd maar zijn via de griffie op te vragen

Wat kan de raad met uw brief doen?


• Bespreken in de gemeenteraad
• Het College van Burgemeester en Wethouders vragen om de brief af te handelen
• Voor kennisgeving aannemen


Persoonlijk contact
U kunt ook persoonlijk contact opnemen met een raadslid. Kijk hiervoor bij 'Wie is wie'.

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt de rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen de gemeente.


De  Rekenkamer bestaat uit: de heer Joop Roebroek als voorzitter en de leden Martijn Broekhuizen en Jan Dirk Gardenier.Het secretariaat van de Rekenkamer is te bereiken via rekenkamer@westerwolde.nl.

Tijdens een hoorcommissie lichten betrokken personen hun zienswijze toe die ze hebben ingediend op een bestemmingsplan. In deze commissie wordt alleen gehoord, niet gediscussieerd. Bijeenkomsten van de hoorcommissie zijn openbaar. In de hoorcommissie zitten leden van de gemeenteraad.


Leden van de hoorcommissie bestemmingsplannen gemeente Westerwolde:
De heer L.H.K. Middel (Gemeentebelangen)
De heer H.L. Brouwer (PvdA)
Mevrouw M. Heidekamp-Prins (CDA)
Mevrouw C.M.H.B. Kamphuis (PVV)
De heer J.N. Falke (GroenLinks)
De heer K.R.P. Buigel (VVD)
Mevrouw E.C. van der Horst (Ecologisch Alternatief)
Mevrouw H.M. Hemmen (Lijst Hemmen)


Plaatsvervangende leden van de commissie bestemmingsplannen gemeente Westerwolde:
De heer R. Koskamp (Gemeentebelangen)
De heer S. Keizer (PvdA)
De heer J.E. Tammes (CDA)
Mevrouw R.G.M. Staphorst (PVV)
De heer E. Hoomoedt (GroenLinks)
De heer R.A.L. ter Veen (VVD)

Privacy en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad van Westerwolde belangrijk.


Commissievergaderingen
In de commissievergaderingen kunt u inspreken of meepraten. Door ervoor te kiezen om in het openbaar in te spreken, geeft u indirect aan dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie van uw bijdrage op de website.


De vergaderstukken
De vergaderstukken worden op de website van de gemeente geplaatst. Bijvoorbeeld raadsvoorstellen en besluiten en daarbij behorende stukken. Het gaat hierbij niet over de publicatie op een gesloten deel (vertrouwelijke stukken) dat alleen toegankelijk is voor raadsleden en commissieleden.


Website
Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar. Deze stukken zijn altijd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd.

Agendacommissie
Een onafhankelijke commissie die de agenda van de raads- en commissievergaderingen voorlopig vaststelt. De voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) is voorzitter van de agendacommissie. Verder bestaat de agendacommissie uit de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.


Amendement
Een voorstel voor het wijzigen van een stuk dat voor besluitvorming bij de raad ligt. Bijvoorbeeld een ontwerpverordening, een ontwerpbesluit, een ontwerpplan of een beleidsnota.


Fractie
De gemeenteraad van Westerwolde heeft 7 fracties. Een fractie bestaat uit raadsleden die bij dezelfde politieke partij horen.


Hamerstuk
Een voorstel dat in een vergadering zonder discussie ter goedkeuring wordt aangenomen.


Mandaat
De bevoegdheid om in naam van iemand anders te handelen, zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.


Motie
Een verzoek of opdracht van de raad aan het college om iets te doen of niet te doen.


Stemverklaring
Een stemverklaring is een korte toelichting van een raadslid voor het uitbrengen van een stem.

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen volgens artikel 34 in het Reglement van Orde van de raad. Het college of de burgemeester hoort deze vragen binnen een bepaalde tijd te beantwoorden. De vraagstellers willen zo een uitspraak of mening van het college of de burgemeester krijgen. Bekijk hier de schriftelijke vragen: https://westerwolde.ibabs.org/Reports/Details/19d66136-498d-4f35-b453-0dfa8c165208.