Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 6 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Thuis meeluisteren?
Wilt u de vergadering via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via www.radiowesterwolde.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel.

 6. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 7. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 8. 9

  Ontwikkelingen vragen om het vaststellen van een geactualiseerde Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2024.

 9. 10

  Ten minste éénmaal in de vier jaar wordt een regionaal beleidsplan vastgesteld. Dit plan omvat de strategische veiligheidsthema’s. De burgemeester moet de gemeenteraad horen over dit concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In dit plan ligt o.a. vast hoe de politiesterkte die beschikbaar is voor de eenheid Noord-Nederland wordt verdeeld.

 10. 11

  Verlenen van toestemming aan het college voor het aangaan van een centrumregeling voor het uitvoeren van taken door Veilig Thuis Groningen.

 11. 12

  Uw raad wordt voorgesteld de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen goed te keuren.

 12. 13

  Radio Westerwolde is voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling (hierna: lokale omroep) voor de gemeenten Pekela en Westerwolde. De aanwijzing vervalt op 11 december 2023. Radio Westerwolde heeft daarom een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media ingediend voor de komende periode. De aanvrage wordt gehonoreerd indien beide gemeenteraden een positief advies afgeven. De raad van Westerwolde wordt voorgesteld positief te adviseren.

 13. 14

  Gemeenten ontvangen driemaal per jaar een circulaire van het Rijk. Met deze circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de omvang van de verdeling van de gemeentefondsuitkering. Nu ligt voor de septembercirculaire 2023. De raad wordt voorgesteld besluiten te nemen over enkele mutaties als gevolg van de circulaire.

 14. 15

 15. 16

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met het oog daarop moeten we een aantal lokale verordeningen vaststellen c.q. intrekken c.q. wijzigen. Het gaat om de Verordening nadeelcompensatie Westerwolde, de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Westerwolde, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater en de Legesverordening.

 16. 16.a

 17. 16.c

 18. 16.e

 19. 17

  In de decemberbijstelling worden de laatste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 bijgesteld. Naast het bijstellen van de budgetten wordt er ook een voorstel gedaan voor het overhevelen van budgetten en het aanpassen van investeringskredieten.

 20. 18

 21. 18.a

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen per 1 januari 2024 aan te passen door het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024.

 22. 18.b

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de verordening afvalstoffenheffing (belasting voor inzameling huishoudelijke afvalstoffen) per 1 januari 2024 aan te passen en opnieuw vast te stellen.

 23. 18.c

  Jaarlijks worden belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de rioolheffing per 1 januari 2024 aan te passen door het vaststellen van de Verordening rioolheffing gemeente Westerwolde 2024.

 24. 18.d

  De gemeente kan forensenbelasting heffen van personen die niet in de gemeente wonen maar hier wel meer dan 90 keer overnachten (in recreatiewoningen). De raad is bevoegd om deze belasting vast te stellen. De raad wordt voorgesteld de tarieven van deze belasting voor 2024 vast te stellen door de vaststelling van de verordening Forensenbelasting 2024.

 25. 18.e

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de toeristenbelasting 2024 en de watertoeristenbelasting 2024 aan te passen door het vaststellen verordening toeristenbelasting gemeente Westerwolde 2024 en de verordening watertoeristenbelasting gemeente Westerwolde 2024.

 26. 19
  Sluiting