Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 15 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 15 november 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/11/15/

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR6987521/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 6

  Ontwikkelingen vragen om het vaststellen van een geactualiseerde Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2024.

 7. 7

  Ten minste éénmaal in de vier jaar wordt een regionaal beleidsplan vastgesteld. Dit plan omvat de strategische veiligheidsthema’s. De burgemeester moet de gemeenteraad horen over dit concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In dit plan ligt o.a. vast hoe de politiesterkte die beschikbaar is voor de eenheid Noord-Nederland wordt verdeeld.

 8. 8

  Verlenen van toestemming aan het college voor het aangaan van een centrumregeling voor het uitvoeren van taken door Veilig Thuis Groningen.

 9. 9

  Uw raad wordt voorgestelde de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen goed te keuren.

 10. 10

  Radio Westerwolde is voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling (hierna: lokale omroep) voor de gemeenten Pekela en Westerwolde. De aanwijzing vervalt op 11 december 2023. Radio Westerwolde heeft daarom een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media ingediend voor de komende periode. De aanvrage wordt gehonoreerd indien beide gemeenteraden een positief advies afgeven. De raad van Westerwolde wordt voorgesteld positief te adviseren.

 11. 11

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met het oog daarop moeten we een aantal lokale verordeningen vaststellen c.q. intrekken c.q. wijzigen. Het gaat om de Verordening nadeelcompensatie Westerwolde, de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit. verordening hemelwater en grondwater, noodverordening leges

 12. 11.a

 13. 11.c

 14. 11.e

 15. 12

  Gemeenten ontvangen driemaal per jaar een circulaire van het Rijk. Met deze circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de omvang van de verdeling van de gemeentefondsuitkering. Nu ligt voor de septembercirculaire 2023. De raad wordt voorgesteld besluiten te nemen over enkele mutaties als gevolg van de circulaire.

 16. 13

  In de decemberbijstelling worden de laatste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 bijgesteld. Naast het bijstellen van de budgetten wordt er ook een voorstel gedaan voor het overhevelen van budgetten en het aanpassen van investeringskredieten.

 17. 14
  Vaststellen belastingen, rechten en heffingen
 18. 14.a

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen per 1 januari 2024 aan te passen door het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024.

 19. 14.b

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de verordening afvalstoffenheffing (belasting voor inzameling huishoudelijke afvalstoffen) per 1 januari 2024 aan te passen en opnieuw vast te stellen.

 20. 14.c

  Jaarlijks worden belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de rioolheffing per 1 januari 2024 aan te passen door het vaststellen van de Verordening rioolheffing gemeente Westerwolde 2024.

 21. 14.d

  De gemeente kan forensenbelasting heffen van personen die niet in de gemeente wonen maar hier wel meer dan 90 keer overnachten (in recreatiewoningen). De raad is bevoegd om deze belasting vast te stellen. De raad wordt voorgesteld de tarieven van deze belasting voor 2024 vast te stellen door de vaststelling van de verordening Forensenbelasting 2024.

 22. 14.e

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de toeristenbelasting 2024 en de watertoeristenbelasting 2024 aan te passen door het vaststellen verordening toeristenbelasting gemeente Westerwolde 2024 en de verordening watertoeristenbelasting gemeente Westerwolde 2024.

 23. 15

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw van een winkel (supermarkt) en 20 woonappartementen aan het Molenplein 1 in Ter Apel. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De vergunning kan slechts worden afgegeven nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Uw raad wordt voorgesteld om deze af te geven.

 24. 16
  Sluiting