Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Financiële commissie

woensdag 25 oktober 2023

20:30 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 25 oktober 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/10/25/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De vergadering begint aansluitend aan de extra raadsvergadering. Het tijdstip van 20.30 uur is dus indicatief.

 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR6987521/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

  Het Controleprotocol 2023 geeft nadere aanwijzingen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de te hanteren verantwoordingsgrens en rapportagetoleranties voor de controle op de rechtmatigheid en de daarvoor geldende normstellingen. Ook wordt de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole, materialiteit en de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren rapporteringstoleranties en verantwoordingsgrens voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Westerwolde.

 7. 6

  De accountant geeft vanaf het boekjaar 2023 geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid omdat het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. Daarom moet de controleverordening hierop worden aangepast. Deze controleverordening ingevolge artikel 213 van de Gemeentewet verplicht de gemeenteraad regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Daarmee geeft de gemeenteraad kaders voor de accountantscontrole. Door deze verandering worden nadere kaders gesteld.

 8. 7

  Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College van Burgemeester en Wethouders gevoerde bestuur.
  Voorgesteld wordt de bestaande verordening te actualiseren op basis van de laatste wijzigingen uit de model VNG-verordening waarop die was gebaseerd.

 9. 8

  Voorgesteld wordt de Financiële Verordening aan te passen omdat vanaf boekjaar 2023 het College een rechtmatigheidsverantwoording op moet nemen in de jaarrekening. De accountant deed dat tot dusverre, maar beperkt zich nu tot een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening.
  Deze Financiële Verordening geeft richting aan het gehele rechtmatigheidsproces doordat de Raad de uitgangspunten voor het financiële beleid vaststelt en daarnaast de uitgangspunten voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De modelverordening van de VNG vormt de basis voor de actualisatie van deze verordening.

 10. 9

  Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting voor het volgende jaar en de drie opvolgende jaren (meerjarenbegroting) vast. Met dit voorstel wordt de ontwerpbegroting voor 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

 11. 10
  Sluiting