Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 7 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Eize Hoomoedt
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 7 juni 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/06/07/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

 7. 6

 8. 8

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw van een winkel (supermarkt) en 20 woonappartementen aan het Molenplein 1 in Ter Apel. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De vergunning kan slechts worden afgegeven nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Uw raad wordt voorgesteld om deze af te geven.

 9. 10

  Met het voorliggende voorstel wordt de huidige Verordening Starterslening gemeente Westerwolde aangepast waardoor we starters meer kans op de woningmarkt kunnen bieden.

 10. 11

  De raad wordt voorgesteld maatregelen te nemen om het aantal objecten zonder extern bluswater of onbereikbaar voor de brandweer te verminderen.

 11. 12
  Openbaar Onderwijs Westerwolde:
 12. 12.A

  In het bestuursverslag blikken we terug op de gestelde ambities voor 2022, de ontwikkelingen en de resultaten. Het bestuursverslag geeft een goed inzicht in het reilen en zeilen van het Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW). De jaarrekening geeft een goed beeld van de financiële resultaten en gezonde huishouding van het onderwijs. Er is daarom voor gekozen geen uitgebreide samenvatting in dit voorstel op te nemen, omdat dat het bestuursverslag en de jaarrekening afbreuk doet.

 13. 12.B

  De aansturing van Openbaar Onderwijs Westerwolde wordt naar volle tevredenheid van de directies, het onderwijzend- en ondersteunend personeel, en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, uitgevoerd door de gemeente Westerwolde als integraal bestuur. Een scheiding tussen bestuur en intern toezicht dient echter nog nader uitgewerkt te worden. Door het instellen van een commissie Intern toezicht, het opstellen van een verordening hiervoor en uitvoering hieraan te geven wordt hieraan voldaan. De raad, het college of de burgemeester kan andere commissies instellen dan bedoeld in de artikelen 82, eerste lid, en 83, eerste lid, van de gemeentewet.

 14. 13

  De 10 Groninger gemeenten maken gezamenlijk beleid, gericht op het duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de uitvoering van dit beleid speelt o.a. Veilig Thuis Groningen (VTG) een belangrijke rol. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en het bestuurlijk OOGO (hierna: DB PG&Z/bOOGO), komt nu met een verbetervoorstel. Dit betreft het aangaan van een centrumregeling voor de taken van VTG. Met de centrumregeling worden o.a. betere afspraken gemaakt over het subsidieverleningsproces, de verantwoording en de overlegstructuur. Voorgesteld wordt hiervoor geen zienswijze in te dienen.

 15. 14
  Gemeenschappelijke Regelingen:
 16. 14.A

  De gemeente Westerwolde werkt voor het Publiek Vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen maken we deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Er zijn drie vormen van Publiek Vervoer waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn: Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en de buurtbussen. De GR heeft een ontwerp-meerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2024-2027. Hierin staat welke acties GR Publiek Vervoer wil uitvoeren en hoe dit moet worden betaald. De GR Publiek Vervoer houdt zich aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet is in 2022 veranderd. Daarom is een voorstel gemaakt om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Verder worden de Jaarstukken 2022 en de Kaderbrief 2024 gedeeld.

 17. 14.B

  De gemeenschappelijke regeling (GR) Publieke Gezondheid & Zorg Groningen legt de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerpbegroting. De raad van Westerwolde wordt voorgesteld hiervan geen gebruik te maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 18. 14.C

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze tegen de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in te dienen. Er is geen aanleiding om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 19. 14.D

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afeer legt de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun eventuele zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2024. Voorgesteld wordt hiervan geen gebruik te maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 20. 14.E

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka legt de jaarstukken 2022, een gewijzigde begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor. Deze raden zijn in de gelegenheid hun eventuele zienswijzen in te dienen tegen de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024. Voorgesteld hier geen gebruik van de maken en de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 21. 15
  Sluiting