Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 8 februari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 8 februari 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/02/08/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a
  Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

 7. 6.a

  Artikel 15 lid 3 Gemeentewet schrijft dwingend voor dat de gemeenteraad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. In bijgaand voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een Gedragscode Integriteit voor raadsleden vast te stellen en een daarbij behorend Protocol Naleving Gedragscode Integriteit.

 8. 6.b

  De Gemeentewet schrijft dwingend voor dat de gemeenteraad voor de burgemeester en de wethouders een gedragscode Integriteit vaststelt. De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen.

 9. 7

  Met dit voorstel wordt een nieuwe Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan de wens van de adviesraad om weer een adviesraad van het college te willen zijn.

 10. 8

  Met dit voorstel om de ‘Subsidieverordening duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit Westerwolde 2023’ vast te stellen wordt voor inwoners duidelijkheid geschapen voor welke activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd. Voor de commissie die de aanvragen beoordeelt wordt een juridisch kader geformuleerd op basis waarvan zij ingediende projectplannen dient te beoordelen.

 11. 9

  Met het voorliggende voorstel wordt de geldende “Woonvisie Westerwolde 2019-2024” door middel van een addendum geactualiseerd en verlengd tot 2025. Met het te nemen besluit blijft een formeel kader bestaan om aan het woonbeleid uitvoering te kunnen geven.

 12. 10

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 21 september 2022. In deze uitspraak werd gesteld dat bepaalde aspecten van het bestemmingsplan Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven onvoldoende en onzorgvuldig zijn gemotiveerd. Met dit voorstel worden deze gebreken hersteld.

 13. 11
  Sluiting