Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 31 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 31 januari 2024
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2024/01/31/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Normen en toetsenkader
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Toezeggingen

  Titel
  Stookwijzer (T2024-01)
 5. 5

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel

 6. 6

 7. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 8. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 9. 9

  In het Treasurystatuut wordt het kader gesteld voor uitvoering van de Treasuryfunctie.
  Hierin staan de regels voor het beheer van de geldstromen, de beheersing van de risico's daarvan en de informatievoorziening daarover.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Treasury statuut
 10. 10

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd op een perceel aan de Molenlaan tussen 8 en 12 in Bellingwolde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 11. 11

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd op een perceel aan de Barnflair West tussen 75 en 77 te Ter Apel. Het is aan de raad om hierover een besluit te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 12. 12

  Vaststellen bestemmingsplan De Linten, Jipsingboermussel 63a, met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd in het bebouwingslint van de Jipsingboermussel te Ter Apelkanaal.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 13. 13

  Vanaf het boekjaar 2023 moet het College van B&W in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording opnemen. In het normen- en toetsingskader staan alle relevante externe wetgeving en interne regelgeving opgesomd waarvan het uitgevoerde beleid moet worden getoetst. Het normen- en toetsingskader is daarmee dus een handvat voor de te verrichten controles
  en het kader voor de rechtmatigheidscontrole.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 14. 14

  De raad wordt gevraagd om de meerjarenbegroting 2024-2028 Openbaar Onderwijs Westerwolde vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 15. 15

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de lijkbezorgingsrechten per 1 februari 2024 aan te passen door het vaststellen van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening lijkbezorgingsrechten
 16. 16

  Per 1 januari 2024 zullen de besturen van de RSG Ter Apel, het Esdal College en de Nieuwe Veste fuseren. Voor de nieuwe stichting dient een Raad van Toezicht te worden samengesteld. Hiervoor is goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 17. 17

  Voorgesteld wordt de huidige Verordening Verzilverlening gemeente Westerwolde in te trekken en de Verordening Verzilverlening gemeente Westerwolde vast te stellen. Daarmee wordt de verzilverlening toegankelijker voor meer inwoners.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening Verzilverlening
 18. 18

  Voorgesteld wordt de huidige Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde en Verordening Blijverslening gemeente Westerwolde in te trekken en de nieuwe Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde vast te stellen. Daarmee worden de huidige stimuleringslening en blijverslening samengevoegd tot één lening: de stimuleringslening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening Stimuleringsregeling
 19. 19

  De huidige Centrumregeling beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz 2021 dient gewijzigd te worden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling. In het Convenant beschermd wonen en opvang 2021 waren de financiële afspraken geborgd. De wijzigingen en de financiële afspraken zijn nu samengebracht in het ontwerp van de Centrumregeling beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz Groningen 2024. Het hiervoor genoemde Convenant zal dan worden opgeheven. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 20. 20

 21. 20

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  Gemeentebelangen (6), PvdA (1), PVV (2)
  tegen
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), VVD (1)
 22. 21
  Sluiting