Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 12 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 12 juni 2024


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2024/06/12/

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

  Besluit

  Het verslag van 15 mei 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. 6

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning, middels de provinciale Ruimte-voor-Ruimte-regeling, toegevoegd aan de lokale woningvoorraad van de Tjabbesstreek (Blijham). In ruil hiervoor wordt op locatie Oosteinde 44 in Blijham de manegebestemming (met de sloop van het manegegebouw) omgezet naar een woonbestemming.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het bestemmingsplan "Buitengebied, Tjabbestreek en Oosteinde 44" Blijham als bespreekpunt te behandelen.

 8. 7

  Uitspraken Centrale Raad van Beroep vragen om het vaststellen van geactualiseerde Verordening voor de Wmo.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Westerwolde 2024 als afhamerpunt te behandelen.

 9. 8

  De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van drie voetbalvelden.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt renovatie voetbalvelden Blijham en Jipsingboertange als bespreekpunt te behandelen.

 10. 9

  De veiligheidsregio Groningen heeft de wettelijke taak eens per vier jaar een Regionaal Beleidsplan op te stellen, gebaseerd op een regionaal risicoprofiel. Geadviseerd wordt om hiermee in te stemmen en geen zienswijze kenbaar te maken.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt ontwerp regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028 Veiligheidsregio Groningen als afhamerpunt te behandelen.

 11. 10

  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken van de Stichting Vesting Bourtange. De jaarstukken sluiten met een nadelig saldo van € 6.740. De stichting doet geen beroep op een gemeentelijke bijdrage. De controlerend accountant heeft een getrouwheidsverklaring afgegeven bij de jaarrekening.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt Jaarstukken 2023 van de Stichting Vesting Bourtange als afhamerpunt te behandelen.

 12. 11

  Het Openbaar Onderwijs Westerwolde (=OOW) heeft binnen de gemeente Westerwolde een aparte status. De gemeente Westerwolde is integraal bestuurder van het openbaar onderwijs voor wat betreft het oud-Vlagtwedde deel. Omdat dit een apart onderdeel is, dient het bestuursverslag en de jaarrekening 2023 separaat door uw raad goedgekeurd te worden.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt Jaarrekening en bestuursverslag 2023 Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) als afhamerpunt te behandelen.

 13. 12.a

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afeer legt de jaarstukken 2023, een gewijzigde begroting 2024 en de conceptbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor.
  Deze raden zijn in de gelegenheid kennis te nemen van en hun eventuele zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt financiële jaarstukken Afeer als afhamerpunt te behandelen.

 14. 12.b

  Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka legt de jaarstukken 2023, een gewijzigde begroting 2024 en de conceptbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor.
  Deze raden zijn in de gelegenheid kennis te nemen en hun eventuele zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025. Voorgesteld wordt geen zienswijze(n) in te dienen en de jaarstukken 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt financiële jaarstukken Wedeka als afhamerpunt te behandelen.

 15. 12.c

  De gemeente Westerwolde werkt voor het Publiek Vervoer (WMO-vervoer, leerlingenvervoer en buurtbussen) samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De GR heeft een Ontwerpbegroting gemaakt voor de jaren 2025-2028 waarop de raad een zienswijze kan indienen. Daarnaast worden de Jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de Kaderbrief 2025 aangeboden.De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Daarom zijn ook een paar aanpassingen in de regeling noodzakelijk.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt meerjarenbegroting 2025-2028 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer als afhamerpunt te behandelen.

 16. 12.d

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze tegen de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst (ODG) in te dienen. Er is aanleiding om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt ontwerpbegroting 2025, concept jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Groningen als afhamerpunt te behandelen.

 17. 12.e.1

  De actualisatie begroting 2024 en de concept beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen worden ter zienswijze aangeboden. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt actualisatie begroting 2024 en concept beleidsbegroting 2025 Veiligheidsregio Groningen als afhamerpunt te behandelen.

 18. 12.e.2

  Op 19 april 2024 heeft de Veiligheidsregio Groningen de jaarstukken 2023 aangeleverd. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma inclusief de bestemming van het resultaat.

  Besluit

  De commissie adviseert de raad om het punt Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Groningen als afhamerpunt te behandelen.

 19. 13
  Sluiting