Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 10 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Raadszaal

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissie­vergadering 10 januari 2024
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2024/01/10/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: 
  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

 7. 6

  Voorgesteld wordt de huidige Verordening Verzilverlening gemeente Westerwolde in te trekken en de Verordening Verzilverlening gemeente Westerwolde vast te stellen. Daarmee wordt de verzilverlening toegankelijker voor meer inwoners.

 8. 7

  Voorgesteld wordt de huidige Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde en Verordening Blijverslening gemeente Westerwolde in te trekken en de nieuwe Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde vast te stellen. Daarmee worden de huidige stimuleringslening en blijverslening samengevoegd tot één lening: de stimuleringslening.

 9. 8

  De huidige Centrumregeling beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz 2021 dient gewijzigd te worden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling. In het Convenant beschermd wonen en opvang 2021 waren de financiële afspraken geborgd. De wijzigingen en de financiële afspraken zijn nu samengebracht in het ontwerp van de Centrumregeling beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz Groningen 2024. Het hiervoor genoemde Convenant zal dan worden opgeheven. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

 10. 9

  In het Treasurystatuut wordt het kader gesteld voor uitvoering van de Treasuryfunctie.
  Hierin staan de regels voor het beheer van de geldstromen, de beheersing van de risico's daarvan en de informatievoorziening daarover.

 11. 10

  Met voorliggende bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd op een perceel aan de Molenlaan tussen 8 en 12 in Bellingwolde.

 12. 13

  Vanaf het boekjaar 2023 moet het College van B&W in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording opnemen. In het normen- en toetsingskader staan alle relevante externe wetgeving en interne regelgeving opgesomd waarvan het uitgevoerde beleid moet worden getoetst. Het normen- en toetsingskader is daarmee dus een handvat voor de te verrichten controles
  en het kader voor de rechtmatigheidscontrole.

 13. 14

  In 2025 zal er nieuwbouw plaatsvinden voor de ISK op de huidige locatie aan de Westerstraat te Ter Apel. Voor de overbruggende periode zal de school zich in een tijdelijke voorziening moeten huisvesten. Het COA financiert de huisvesting tijdens de sloop en nieuwbouw. Op basis van de huisvestingsaanvraag van de RSG, wordt in dit voorstel geadviseerd om te kosten voor augustus t/m november 2024 als gemeente te voldoen.

 14. 15

 15. 16

  Jaarlijks worden de belastingen en tarieven van de gemeente aangepast. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid. De raad wordt voorgesteld de tarieven van de lijkbezorgingsrechten per 1 februari 2024 aan te passen door het vaststellen van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

 16. 17
  Sluiting